Všeobecné informácie

Dĺžka a rozsah zájazdu

Dĺžka zájazdu je vyjadrená počtom dní. Do celkového počtu dní trvania leteckých, autobusových a kombinovaných zájazdov sú zahrnuté aj dni určené na cestu do/z miesta pobytu, a to aj v prípadoch, kedy je doprava organizovaná v neskorých nočných, prípadne skorých ranných hodinách. Za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy, CK nenesie zodpovednosť a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Klienti sú o odchodoch z miesta pobytu do SR informovaní prostredníctvom informačnej tabule v ubytovacom zariadení, ústne delegátom, alebo pri poslednej schôdzke s delegátom, najneskôr deň pred odchodom.

Pasové požiadavky a doklady na cestu

Na každý zájazd musíte mať platný občiansky preukaz, respektíve platný cestovný pas. Minimálna platnosť pasu/občianskeho preukazu musí byť najmenej 6 mesiacov po návrate zo zájazdu.
Občania Slovenskej republiky, ktorí majú platný cestovný doklad, majú právo na 90 dňový bezvízový pobyt v Bulharsku.
V prípade chýbajúceho alebo neplatného cestovného dokladu alebo v prípade zadržania cestujúceho orgánom colnej správy resp. polície počas jazdy bude cestujúci vylúčený z prepravy bez možnosti náhrady. V prípade straty alebo krádeže cestovných alebo iných dokladov na mieste pobytu, je klient povinný zabezpečiť si náhradné doklady na príslušnom zahraničnom zastupiteľstve na vlastné náklady. Účastník zájazdu ako objednávateľ je povinný nahlásiť CK účasť cudzích štátnych príslušníkov a predložiť CK písomný súhlas zákonného zástupcu pri účasti osoby mladšej ako 18 rokov bez jeho sprievodu.
Od 1. mája 2022 sú zrušené všetky cestovné obmedzenia súvisiace s COVID-19 a osoby prichádzajúce do Bulharska nie sú povinné pri vstupe do krajiny predkladať digitálny COVID certifikát EÚ o očkovaní alebo digitálny COVID certifikát EÚ o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu, resp. podobné dokumenty obsahujúce tieto údaje.

Doprava

LETECKÁ

Je zabezpečená charterovými letmi, lietadlami prenajatými od leteckej spoločnosti Smart Wings. CK si vyhradzuje možnosť zmeny miesta odletu, príletu, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu, pokiaľ zabezpečí iný spôsob leteckej dopravy do cieľovej destinácie. Letové časy a letový plán primárne určuje letecká spoločnosť, CK na pridelenie letového času nemá žiadny vplyv. CK sa snaží zabezpečiť maximálny počet letov v denných hodinách, avšak napriek tejto snahe sa v posledných rokoch v dôsledku vyťaženia vzdušných koridorov aj leteckej techniky uskutočňujú charterové lety v skorých ranných prípadne aj nočných hodinách. Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne aj celkovo presahovať do nasledujúceho dňa. Prvý a posledný deň leteckých zájazdov je určený na prepravu do/z miesta dovolenkového pobytu, nie na samotnú dovolenku. Odlet, resp. prílet sa môže uskutočniť v akomkoľvek čase, tak v skorých ranných ako aj v nočných hodinách. Môže sa stať, že dôjde k zmene odletových časov iba niekoľko hodín pred plánovaným odletom, alebo dôjde k meškaniu lietadla. Tieto skutočnosti však nemôže žiadna cestovná kancelária ovplyvniť, sú spôsobené okrem počasia a technických problémov hlavne preplnenosťou vzdušných koridorov, čo sa dotýka predovšetkým charterových letov. Za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy, CK nenesie zodpovednosť a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Keďže CK nemá možnosť ovplyvniť prípadné zmeny spojené s leteckou prepravou, táto skutočnosť neoprávňuje klienta na zrušenie zájazdu a uplatnenie si akýchkoľvek nárokov voči CK. Klient berie na vedomie možnosť zmeny letového poriadku a možnosť meškania lietadla. Pri plánovaní ďalších ciest a prípojov, obchodných schôdzok, rokovaní atď. je potrebné počítať aj s niekoľkohodinovým meškaním. Klient berie na vedomie, že počas pobytu v odletových a príletových halách, ako aj v lietadle preberá zodpovednosť letisko a letecká spoločnosť. Klient je povinný riadiť sa jej pokynmi. Odporúčame rešpektovať odovzdané „Pokyny na zájazd“ zo strany CK, kde je presne uvedený čas, kedy sa pred plánovaným odletom treba dostaviť na letisko. V prípade že klient zmešká lietadlo, CK nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani v prípade nevycestovania. V prípade zmeškania lietadla z miesta pobytu na miesto návratu, hradí zákazník všetky ďalšie náklady (ak požaduje, aby mu CK poskytla ubytovanie do ďalšieho odletu a zabezpečila dopravu späť). V posledných rokoch sa na základe požiadaviek leteckých spoločností v charterovej doprave využíva tzv. hromadná letenka – zoznam cestujúcich v elektronickej podobe, v dôsledku čoho klient nepríde do kontaktu s letenkou v papierovej podobe. Za stratu alebo poškodenie batožiny počas leteckej prepravy plne zodpovedá letecká spoločnosť. Prípadnú stratu batožiny, alebo poškodenie batožiny je potrebné ihneď nahlásiť na reklamačnom oddelení letiska v tranzitnej hale, kde sa podpisuje protokol P. I. R., ktorý je potrebný pre uplatnenie nároku na odškodnenie, v opačnom prípade Váš nárok na náhradu za vzniknutú škodu zaniká. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie hradí klient. Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na klientov, ktorí si zakúpia len samotnú leteckú dopravu (bez ubytovania).

Letové časy v sezóne 2024

DestináciaOdletOdletový deňČas odletuČas príletuČas odletu pri návrateČas príletu na Slovensko
BurgasBratislavautorok05:3508:2014:0014:50
BurgasKošiceutorok10:3513:1009:1009:50
BurgasBratislavapiatok05:3508:2014:0014:50
BurgasKošicepiatok10:3513:1009:1009:50
BurgasBratislavanedeľa11:1514:0014:5515:45

AUTOBUSOVÁ

Je zabezpečovaná zmluvnými prepravcami – modernými autobusmi, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy prepravy. Sú vybavené klimatizáciou, audio - videom, 2 monitormi, kávovarom a toaletou. Počas cesty sa vykonávajú pravidelné bezpečnostné prestávky. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti (ako sú počasie, čakanie na hraničných prechodoch, technické problémy a pod.) môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy a posunutiu časov odchodov a príchodov. Prípadná zmena dopravcu, typu autobusu, času odchodov, trasy, neoprávňuje zákazníka k zrušeniu zájazdu a uplatňovaniu si akýchkoľvek nárokov voči CK. V prípade zmeškania odchodu autobusu do miesta pobytu klienta zo SR, klient nemá nárok na refundáciu ceny zájazdu. V prípade zmeškania odchodu autobusu z miesta pobytu do SR, hradí zákazník všetky ďalšie náklady (ak požaduje, aby mu CK poskytla ubytovanie do ďalšieho odchodu autobusu a zabezpečila dopravu späť). Pri kúpe autobusového zájazdu je možné si zakúpiť miestenku na konkrétne miesto v autobuse. Trasy a nástupné miesta autobusov môžu byť upravené v závislosti od počtu klientov. V prípade nízkeho počtu cestujúcich z niektorého nástupného miesta, si vyhradzujeme právo zrušenia možnosti nástupu na takomto mieste s tým, že klientom bude ponúknuté náhradné miesto nástupu. Zasadací poriadok je vypracovaný so snahou uspokojiť všetkých cestujúcich. Prednosť majú cestujúci, ktorí si zakúpili miestenku a pobyt v CK ALFA TRAVEL, pričom sa zohľadňuje termín zakúpenia zájazdu a vek účastníkov. Deti do 12 rokov majú zákaz obsadzovať miesta v prvej rade autobusu. Každý cestujúci i deti do 2 rokov musí mať vlastné sedadlo. V autobusoch sú všetky sedadlá považované za plnohodnotné, t.j. aj tie, ktoré majú obmedzený rozsah sklopenia, resp. sa nachádzajú v zadnej časti a sú obsadzované bez nároku na zľavu. CK má právo v rámci trasy po SR použiť dopravu mikrobusmi, prípadne osobnými vozidlami. Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na klientov, ktorí si zakúpia len samotnú autobusovú dopravu (bez ubytovania). Nástupné miesta, ako aj presné časy odchodu sú uvedené v „Pokynoch na zájazd“.

INDIVIDUÁLNA

Poskytneme Vám potrebné inštrukcie a odporučíme trasu. Klient, ktorý použije individuálnu dopravu, sám zodpovedá za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, a teda aj za čerpanie resp. nečerpanie zabezpečených služieb. Po príchode do letoviska je potrebné kontaktovať nášho delegáta. Klient berie na vedomie, že nástup na ubytovanie je možný v poobedňajších hodinách a v deň odchodu je potrebné izbu uvoľniť v dopoludňajších hodinách. Presné časy budú uvedené v „Pokynoch na zájazd“.

Ubytovanie

Podľa medzinárodného štandardu a zvyklostí v cestovnom ruchu sú klienti po príchode do miesta ubytovania ubytovaní v zakúpenej kapacite po 14.00 hod (miestneho času). Klienti prichádzajúci autobusovou alebo individuálnou dopravou sú povinní v deň odchodu uvoľniť ubytovaciu kapacitu do 10.00 hod (miestneho času). Klienti využívajúci leteckú dopravu uvoľňujú izby v závislosti od času odletu, najneskôr však do 10.00 hod (miestneho času). Príchod do miesta pobytu v skorých ranných hodinách resp. neskorý odchod neoprávňujú k využívaniu izieb nad určený čas. Naša CK nemôže ovplyvniť prideľovanie jednotlivých izieb. To je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia, hlavne hotelového typu. Spôsob klasifikácie a kategorizácie ubytovacích zariadení, ako aj ich označovanie hviezdičkami sa v jednotlivých krajinách líši a preto nie je možné porovnávať štandardy jednotlivých krajín, už vôbec nemusí byť toto označenie zhodné s kategorizáciou ubytovacích zariadení používanou v SR. V mnohých ubytovacích zariadeniach sa za 3-, prípadne 4-lôžkovú izbu považuje 2-lôžková izba s prístelkami, pričom ich podlahová plocha môže byť totožná s plochou 2-lôžkovej izby. Obytný priestor tak môže byť značne obmedzený, čo je obvykle zohľadnené v zľavách pre osoby na prístelku (prípadne pre 3. – 4. osobu na izbe). Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč alebo kreslo, vysúvacie lôžko, skladacia posteľ prípadne iné prenosné lôžko. V prípade, že izba je vybavená chladničkou (alebo je chladnička spoločná pre viac izieb), sa za chladničku štandardne považuje tzv.minichladnička s objemom cca 15 litrov. V prímorských letoviskách je bežné používať ako posteľné prikrývky bavlnené plachty doplnené dekami. Klient zodpovedá a je povinný bezodkladne uhradiť škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení. Pokiaľ klienti svojvoľne ubytujú v izbe „neoprávnené“ osoby alebo nerešpektujú štandardne požadované pravidlá ubytovacieho zariadenia (nočný pokoj, neobťažovanie iných ubytovaných...), preberajú na seba všetky riziká a sankcie uplatňované zo strany ubytovateľa, aj možnosť vysťahovania z ubytovacej kapacity bez poskytnutia náhradného ubytovania. Dynamicky sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša stavebnú činnosť, na ktorú CK nemá vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na mimosezónne mesiace, staveniská vznikajú veľmi rýchlo, alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obnovená. Nie je teda možné mať pri knihovaní zájazdu aktuálne správy o stavebnej činnosti. Za vzniknutú situáciu nenesieme žiadnu zodpovednosť a nemôžeme ju ovplyvniť – nemôžeme stavebnú činnosť ani obmedziť ani zakázať. Hlavne počas leta býva navyše okolitá príroda vyprahnutá, s čím súvisí aj zvýšená prašnosť. Absolútny pokoj v turistických centrách nenájdete, nakoľko je tu bežná večerná zábava tak vo verejných, ako aj v hotelových zariadeniach, ktorá často spôsobuje hluk do neskorých hodín. Z hygienických dôvodov s cieľom vyhnúť sa vysokým denným teplotám, je zvykom zavčas rána odvážať odpad, upratovať a dopĺňať zásoby v okolitých prevádzkach, čo tiež môže spôsobovať hluk. Stavebný a architektonický štýl často umožňuje zvukovú priepustnosť a tiež priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami. Počet slnečníkov a ležadiel pri hoteloch je obmedzený, nezodpovedá kapacite hotela. Údaje o vzdialenosti pláže od ubytovacieho zariadenia a fotografie ubytovacieho zariadenia sú v popise katalógu uvedené len orientačne. V ubytovacích zariadeniach, kde nie je kuchynka, je zakázané varenie akýchkoľvek jedál. Z technických príčin (napr. momentálna oprava) môže na izbe chýbať vybavenie napr. televízor, sušič vlasov, rádio, rýchlovarná kanvica atď. V prímorských krajinách sa môžete stretnúť so zvýšeným výskytom hmyzu (napr. komáre, cikády, lietajúce chrobáky, motýle a pod.), ktorý však neznamená, že ubytovanie nie je čisté alebo je nehygienické. Odporúčame preto pribaliť do dovolenkovej batožiny aj prostriedky proti hmyzu a nenechávať na izbách nechránené potraviny. CK nenesie zodpovednosť za prípadný výskyt hmyzu. V prímorských krajinách sa nepoužíva na pitie a varenie voda z vodovodu, aj keď zväčša nie je zdravotne závadná. Preto odporúčame kupovať si pitnú vodu vo fľašiach. V ubytovacích zariadeniach tečie najmä podvečer, pri zvýšenej spotrebe, vlažná voda so slabším tlakom. Najmä v hlavnej sezóne môže dochádzať aj ku krátkodobým výpadkom elektrickej energie a zásobovania vodou. Za túto situáciu CK nenesie zodpovednosť. Mimo obdobia hlavnej sezóny sa môže stať, že niektoré zariadenia – bary, diskotéky, obchody nie sú v prevádzke. Ubytovacie zariadenia v tomto období vplyvom menšieho počtu klientov nemusia poskytovať služby v plnom rozsahu.

Stravovanie

Množstvo a sortiment podávanej stravy a časový harmonogram je plne v kompetencii reštaurácie alebo hotelového zariadenia. Pri plnej kapacite hotela môže dôjsť k čakacím dobám v stravovacích zariadeniach a reštauráciách, kde sa poskytuje strava. Vo všetkých hoteloch a reštauráciách platí zákaz vynášania jedál a nápojov. V čase skorého odchodu klientov môžu byť raňajky nahradené tzv. potravinovými balíčkami. V prípade zmeškania stravy zahrnutej v cene zájazdu nie je možné zmeškanú stravu nahradiť. O presnom časovom harmonograme zaplateného stravovania Vás bude informovať náš delegát.

 

Švédske stoly

bežný aj názov bufet, t. j. výber jedla samoobslužným spôsobom. Na začiatku a konci sezóny môže dôjsť k tomu, že sa nebude v reštaurácii stravovať dostatok klientov, aby mohol byť pripravený švédsky stôl a jedlo budú servírované – napriek tomu, že je v katalógu švédsky stôl uvedený. Zdôrazňujeme, že podstata švédskeho stolovania nespočíva v rozsahu sortimentu, ale vo výbere jedla samoobslužným spôsobom, príp. vlastným výberom, pri ktorom vám hotelová obsluha Vami vybrané jedlo nakladá.


ALL INCLUSIVE

zahŕňa plnú penziu (raňajky, obedy, večere) formou švédskych stolov, malé občerstvenie počas dňa, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby. Rozsah, kvalita, miesto a časové rozvrhnutie služieb all inclusive je plne v kompetencii hotela a môže sa líšiť v závislosti od ceny a triedy hotela, či od zvyklostí krajiny.

Cennosti, doklady, finančná hotovosť

Odporúčame venovať pozornosť cennostiam atď, podľa možnosti využívať za poplatok hotelové trezory alebo trezorové skrinky priamo v letovisku – bankách a zmenárňach. Za cenné ani iné veci ponechané v izbe nenesie ubytovacie zariadenie ani CK zodpovednosť.

More a pláže

Pláže sú verejné a prístupné aj miestnemu obyvateľstvu. Ležadlá a slnečníky sa prenajímajú za poplatok, na ich množstvo a rozmiestnenie nemá CK vplyv. Čistota a údržba pláží je plne v kompetencii miestnych samospráv, CK nemá v tejto oblasti žiaden vplyv. Nedá sa vylúčiť, že klimatické podmienky, vietor, morské prúdy spôsobia nánosy, náplavy napr. rias, vodných tráv a pod. Žiadame Vás, aby ste rešpektovali pokyny týkajúce sa možnosti kúpania na plážach.

Zdravotnícke služby

Pre pobyt v Bulharsku nie je povinné žiadne očkovanie. Od 1. mája 2022 sú zrušené všetky cestovné obmedzenia súvisiace s COVID-19 a osoby prichádzajúce do Bulharska nie sú povinné pri vstupe do krajiny predkladať digitálny COVID certifikát EÚ o očkovaní alebo digitálny COVID certifikát EÚ o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu, resp. podobné dokumenty obsahujúce tieto údaje.Všetky zdravotnícke zariadenia v krajine poskytujú prvú pomoc a liečbu cudzích štátnych príslušníkov. V prípade zdravotného problému kontaktujte nášho delegáta.

Delegát

V cene zájazdu sú zahrnuté aj služby nášho delegáta. Delegátom v niektorých letoviskách môže byť tiež slovensky, prípadne česky hovoriaci pracovník partnerskej cestovnej kancelárie v mieste pobytu. V niektorých letoviskách môže mať delegát na starosti viacero ubytovacích kapacít, preto Vám odporúčame využívať pre kontakt s ním predovšetkým úradné hodiny v jeho kancelárii alebo pravidelné stretnutia, ktoré sú pred tým vyhlásené delegátom prostredníctvom oznamu v ubytovacej kapacite, prípadne v sídle partnerskej cestovnej kancelárie. V súrnych prípadoch sa dá s ním kedykoľvek spojiť telefonicky.

POISTENIE PRE PRÍPAD INSOLVENTNOSTI CK

CK ALFA TRAVEL uzatvorila podľa Zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, poistenie proti úpadku s poisťovňou Union poisťovňa, a. s. Ak vznikne poistná udalosť – neposkytnutie zaplatenej služby z dôvodu preukázanej insolventnosti CK, poisťovňa poskytne plnenie vo výške preukázanej finančnej straty, ktorá vznikne poistenému neuskutočnením zaplatenej služby, maximálne však do výšky poistnej sumy. Vzhľadom na skutočnosť, že povinnosť poistenia pre prípad insolventnosti ukladá cestovným kanceláriám zákon, CK ALFA TRAVEL toto poistenie nevyberá formou povinného doplatku od klienta, nakoľko je zakalkulované priamo do ceny zájazdu.

CESTOVNÉ POISTENIE

Odporúčame Vám uzavrieť komplexné cestovné poistenie. V prípade Vášho záujmu Vám naša cestovná kancelária sprostredkuje poistenie v poisťovni Union poisťovňa, a. s. Poistná zmluva a poistný vzťah vzniká výhradne medzi účastníkom zájazdu a poisťovňou, to znamená, že prípadná poistná udalosť sa rieši len vo vzťahu klient – poisťovňa. Cena na osobu a deň je od 3€. O podrobných podmienkach poistenia Vám ochotne poskytnú informácie naši pracovníci.

Upozornenie

Ponuka zájazdov  a cenník sa pripravuje s časovým predstihom až niekoľko mesiacov vychádzajúc z informácií známych v čase ich prípravy.. Naša CK si preto vyhradzuje právo na zmenu aktualizáciu údajov. Všetky práva vyhradené. Použitie akejkoľvek časti tohto katalógu, textu, fotografií a pod., najmä ich prevzatie, reprodukcia, kopírovanie nie je dovolené bez výslovného súhlasu CK ALFA TRAVEL, s. r. o.

Niečo málo z Bulharska

Severná pláž Primorska sa umiestnila na 80. mieste v nedávnom rebríčku 100 najkrajších pláží v Európe 2023.
Pre znalcov to nie je prekvapenie, pretože pláže v Primorsku ponúkajú veľa miest s úžasným výhľadom a jedinečným čarom.
Môžu sa pochváliť úžasnými úsekmi piesku s krištáľovo čistou vodou, ktoré určite stoja za návštevu.
Tí, ktorí navštívia pláže v Primorsku, budú odmenení, či už si vyberú navštevovanejšie alebo pokojnejšie miesta, ktoré sú skrytým rajom nedotknutej prírody a pokojného prostredia.
Tento klenot určite stojí za návštevu aj pre tých, ktorí doteraz nemali Bulharsko v "hľadáčiku" ich záujmu a hľadajú menej známu destináciu pre ich dovolenku.

Prihláste sa na odber First minute a Last minute ponúk a noviniek.